STANOVY JEEP CLUB SLOVAKIA

I. Základné ustanovenia
Čl. 1
JEEP CLUB SLOVAKIA (ďalej JCS) je nezávislým, dobrovoľným občianskym združením, ktorý vznikol
a pôsobí v súlade s ustanoveniami Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. JCS je samostatnou,
nepolitickou a neziskovou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou.

Čl.2
Sídlom JCS je Tuhovská 11, Bratislava. Svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenska.

Čl.3
Poslaním JCS je združovať svojich členov za účelom športového vyžitia a aktívneho oddychu
organizovaním spoločných akcií.

II. Členstvo v JCS
Čl. 4
Členmi klubu sú členovia riadni, členovia čestní a členovia mimoriadni. Členstvo v klube je
dobrovoľné. Členom JCS môže byť fyzická osoba i právnická osoba, ktorá písomne požiada o členstvo
predsedníctvo JCS, písomne sa zaviaže dodržiavať Stanovy a ostatné vnútorné predpisy JCS a v čase
platnosti členstva je držiteľom motorového vozidla značky Jeep. Dokladom o členstve je členský
preukaz, ktorý člen obdrží po zaplatení členského poplatku. Zaplatením členského sa rozumie
pripísanie stanovenej čiastky na spoločný účet JCS.

Čl. 5
Čestné členstvo je prejavom výnimočného ocenenia zásluh člena. O priznaní čestného členstva
rozhoduje predsedníctvo JCS. Čestné členstvo môže byť priznané členovi JCS, ktorý sa výrazne zaslúžil
o rozvoj JCS.

Čl. 6
Mimoriadnym členom JCS môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nejakým spôsobom
prispieva k činnosti JCS. Mimoriadnym členom JCS môže byť aj bývalý riadny člen JCS, ktorý stratil
pôvodný štatút riadneho člena. Mimoriadne členstvo schvaľuje predsedníctvo JCS na základe
písomnej žiadosti člena.

Čl. 7
Členstvo v JCS zaniká dobrovoľným zrušením členstva, vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti, vylúčením
člena, zánikom JCS, alebo úmrtím člena (u právnických osôb ich zánikom).

Čl. 8
Úmysel zrušiť členstvo v JCS musí člen oznámiť písomne, listom adresovaným predsedníctvu JCS.
Vystúpenie je platné momentom doručenia písomného odhlásenia vystupujúceho člena
predsedníctvu JCS.

Čl. 9
Vyškrtnutie člena môže nariadiť predsedníctvo JCS, pokiaľ tento napriek dvojnásobnej písomnej
upomienke nezaplatil členský poplatok.

Čl. 10
O vylúčení člena z JCS môže rozhodnúť predsedníctvo JCS a to pri závažnom alebo opätovnom
porušení Stanov JCS alebo iných vnútorných predpisov JCS a uznesení orgánov JCS.
Voči rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen odvolať do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne na predsedníctvo JCS. O odvolaní člena rozhoduje
s konečnou platnosťou najbližšia členská schôdza. Odvolanie nemá odkladný účinok.

Čl. 11
Dobrovoľne vystupujúci ako aj vyškrtnutý členovia nemajú žiaden nárok na vrátenie členských
poplatkov a príspevkov ani na časť klubového majetku.

III. Práva a povinnosti členov
Čl. 12
Práva členov JCS:
a) podieľať sa na činnosti JCS,
b) voliť a byť volený do orgánov JCS,
c) podávať príslušným orgánom JCS návrhy, námety, pripomienky a požadovať informácie o ich
využití a vybavení,
d) osobne sa zúčastňovať na rokovaniach príslušných orgánov v záležitostiach, ktoré sa ho
bezprostredne dotýkajú,
e) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a možností na športových a kultúrno-spoločenských
akciách organizovaných JCS,
f) podieľať sa na výhodách poskytovaných členom JCS.

Čl. 13
Povinnosti členov JCS:
a) dodržiavať Stanovy JCS a vnútorné predpisy vydané JCS,
b) pomáhať pri plnení cieľov JCS a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c) plniť uznesenie prijaté orgánmi JCS,
d) platiť pravidelne v stanovených termínoch členské príspevky v určenej výške,
e) chrániť a zveľaďovať majetok JCS,
f) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom JCS,
g) dodržiavať pravidlá spolunažívania členov a chrániť dobré meno JCS.
IV. Orgány JCS

Čl. 14
Orgánmi JCS sú:
a) Členská schôdza
b) Predsedníctvo JCS
c) Predseda JCS
d) Podpredseda JCS
e) Tajomník JCS
f) Revízna komisia JCS
V. Členská schôdza JCS

Čl. 15
Členská schôdza je najvyšším orgánom JCS. Tvoria ju všetci členovia klubu. Členskú schôdzu zvoláva
predsedníctvo JCS najmenej jedenkrát ročne. Predsedníctvo je povinné zvolať členskú schôdzu i na
návrh revíznej komisie alebo 1/3 členov JCS. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou
všetkým členom s uvedením programu rokovania, miesta a času konania, a to minimálne 14 dní pred
konaním členskej schôdze.

Čl. 16
Členská schôdza prijíma, mení a doplňuje Stanovy JCS.
Členská schôdza schvaľuje:
a) Zásady hospodárenia JCS
b) Rozpočet a účtovnú uzávierku JCS
c) Výšku členských príspevkov
d) Plán činnosti JCS
e) Prijatie nových členov JCS
f) Zlúčenie alebo zánik JCS
g) Spôsob majetkového vysporiadania v prípade zániku JCS
Členská schôdza volí a odvoláva:
a) Predsedníctvo JCS
b) Revíznu komisiu JCS

Čl. 17
Členská schôdza JCS je uznášaniaschopná, ak je prítomných viac ako polovica členov JCS, ktorí majú
právo voliť. V prípade, že v čase konania riadne zvolanej členskej schôdze nie je dostatočný počet
členov JCS, uskutoční sa hodinu po zvolaní riadnej členskej schôdze náhradná členská schôdza.
Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov JCS.
Náhradná členská schôdza môže rokovať len o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke na riadnu
členskú schôdzu.

Čl. 18
Členská schôdza JCS prijíma rozhodnutia formou uznesenia. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala
viac ako polovica členov prítomných n členskej schôdzi. Na zmenu Stanov, prijatie uznesení o zlúčení
alebo zániku JCS a spôsobe majetkového vysporiadania je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov
JCS, ktorí majú právo hlasovať.

Čl. 19
Hlasovacie aj volebné právo v členskej schôdzi JCS prináleží všetkým jeho členom, pričom každý člen
má pri hlasovaní aj pri voľbách jeden hlas. Právnické osoby sú zastúpené konateľom alebo osobou
s písomným splnomocnením.

Čl. 20
Rokovanie členskej schôdze vedie predseda JCS, v jeho neprítomnosti člen predsedníctva JCS,
vybraný po predchádzajúcej dohode prítomných členov predsedníctva JCS.
VI. Predsedníctvo JCS
Čl. 21
Predsedníctvo JCS riadi činnosť JCS v období medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť sa
zodpovedá členskej schôdzi. Predsedníctvo JCS má najmenej 5 členov, ktorí sú volení na trojročné
funkčné obdobie. Členovia predsedníctva, ktoré ukončilo svoju činnosť, sú znova voliteľní do tejto
funkcie. Predsedníctvo JCS zasadáva minimálne dvakrát ročne. Rokovania predsedníctva zvoláva
a riadi predseda JCS, alebo ním poverený člen predsedníctva JCS. Na rokovaniach predsedníctva sa
zúčastňuje s hlasom poradným predseda revíznej komisie.
Čl. 22
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak všetci jeho členovia boli pozvaní a potvrdili svoju účasť, alebo
sa ospravedlnili, ale prítomná je aspoň nadpolovičná väčšina. Rozhodnutia prijíma jednoduchou
väčšinou hlasov prítomných, pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas predsedu, pričom
tento má právo hlasovať vždy posledný.
Čl. 23
Predsedníctvo je oprávnené:
a) hospodáriť s majetkom JCS
b) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena z JCS
c) konať v mene klubu vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto Stanovy neurčujú inak.
Predsedníctvo je povinné:
a) pripraviť a zvolávať členské schôdze JCS
b) viesť protokoly z členských schôdzí
c) uchovávať všetky dokumenty z činnosti klubu
d) predložiť návrh rozpočtu na zasadnutie členskej schôdze JCS

VII. Predseda JCS
Čl. 24
Predseda JCS je štatutárnym zástupcom JCS. Predsedu JCS volia členovia predsedníctva JCS na
trojročné funkčné obdobie. Je oprávnený zastupovať JCS vo všetkých bežných záležitostiach, ak
tieto Stanovy neurčujú inak. Predseda členskej schôdzi JCS a predsedníctvu JCS. V mene JCS
konajú a podpisujú predseda a podpredseda spoločne.

VIII. Podpredseda JCS
Čl. 25
Podpredseda JCS je štatutárnym zástupcom JCS, zastupuje Predsedu JCS v prípade jeho
neprítomnosti vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto stanovy neurčujú inak. Podpredsedu
JCS volia členovia predsedníctva JCS na trojročné funkčné obdobie.

IX. Tajomník JCS

Čl. 26
Tajomník zodpovedá za vedenie protokolov (zápisníc) zo zasadnutí Členskej schôdze JCS
a Predsedníctva JCS a podpisuje ich spolu s predsedom. Tajomník uchováva všetky dokumenty
z činnosti klubu. Na základe poverenia štatutárnych zástupcov JCS je oprávnený nakladať
s finančnými prostriedkami JCS zabezpečujúcimi bežný chod JCS.

X. Revízna komisia
Čl. 27
Revízna komisia má 3 členov, volených na dvojročné funkčné obdobie. Zo svojho stredu si volí
predsedu revíznej komisie. Revízna komisia kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami
a s majetkom JCS. Revízna komisia taktiež kontroluje správnosť výberu členských príspevkov od
členov JCS. Revízna komisia zasadá minimálne raz ročne. Revízna komisia sa za svoju činnosť
zodpovedá členskej schôdzi.

Čl. 28
Revízna komisia JCS je oprávnená sa zúčastniť zasadnutia predsedníctva JCS, na ktorom sa
prerokúva návrh rozpočtu a vyjadriť sa k nemu.
Revízna komisia JCS je povinná skontrolovať každoročne účtovnú závierku JCS predtým, ako o nej
rokuje členská schôdza a je povinná informovať členskú schôdzku o záveroch z každej svojej
kontroly.

XI. Hospodárenie s prostriedkami JCS
Čl. 29
Základným zdrojom financovania činnosti JCS sú príspevky členov. Členský príspevok na príslušný
rok schvaľuje členská schôdza na základe návrhu predsedníctva JCS.
Ďalšími zdrojmi financovania sú dary, sponzorské príspevky a prostriedky získané činnosťou JCS.
JCS môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok a zriaďovať účelové fondy.

Čl. 30
Finančné prostriedky JCS sa čerpajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
zásadami hospodárenia JCS a schváleným rozpočtom na príslušný rok. Rozpočet JCS na príslušný
rok predkladá predsedníctvo JCS členskej schôdzi na schválenie.

XII. Zánik JCS
Čl. 31
JCS zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným alebo právoplatným rozhodnutím
Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
O zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení môže rozhodnúť len členská schôdza JCS. V prípade
prijatia uznesenia o rozpustení JCS, členská schôdza zároveň rozhodne o spôsobe majetkového
vysporiadania a určí likvidátora. Na likvidáciu JCS sa primerane použijú ustanovenia Obchodného
zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
Ukončenie likvidácie a zánik združenia oznámi predsedníctvo JCS do 15 dní Ministerstvu vnútra
SR.

XIII. Záverečné ustanovenia
Čl. 32
Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Stanov a ostatné právne vzťahy ako vo vnútri JCS tak navonok
sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto Stanovy, všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v SR, najmä zákonom č. 83/1991 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.

Čl. 33
Prípadné spory medzi členmi a JCS, vzájomné spory medzi členmi JCS súvisiace s ich členstvom
v JCS, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene JCS, budú riešené zmierom. Ak sa
nepodarí takýto spor vyriešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho
formou žaloby na prejednanie príslušnému súdu.

Čl. 34
Tieto Stanovy a uznesenia predsedníctva JCS sú záväzné pre všetkých členov JCS.
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Bratislave dňa 19.3.2009

PARTNERI