G-343YYE3FEV

STANOVY JEEP CLUB SLOVAKIA

 
STANOVY JEEP CLUB SLOVAKIA

I. Základné ustanovenia

Čl. 1

JEEP CLUB SLOVAKIA (ďalej JCS) je nezávislým, dobrovoľným občianskym združením, ktorý vznikol a pôsobí v súlade s ustanoveniami Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. JCS je samostatnou, nepolitickou a neziskovou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou.
Čl.2

Sídlom JCS je Tuhovská 11, Bratislava. Svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenska.

Čl.3

Poslaním JCS je združovať svojich členov za účelom športového vyžitia a aktívneho oddychu organizovaním spoločných akcií.

II. Členstvo v JCS

Čl. 4

Členmi klubu sú členovia riadni, členovia čestní a členovia mimoriadni. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom JCS môže byť fyzická osoba i právnická osoba, ktorá písomne požiada o členstvo predsedníctvo JCS, písomne sa zaviaže dodržiavať Stanovy a ostatné vnútorné predpisy JCS a v čase platnosti členstva je držiteľom motorového vozidla značky Jeep. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý člen obdrží po zaplatení členského poplatku. Zaplatením členského sa rozumie pripísanie stanovenej čiastky na spoločný účet JCS.

Čl. 5
 
Čestné členstvo je prejavom výnimočného ocenenia zásluh člena. O priznaní čestného členstva rozhoduje predsedníctvo JCS. Čestné členstvo môže byť priznané členovi JCS, ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj JCS.

Čl. 6

Mimoriadnym členom JCS môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nejakým spôsobom prispieva k činnosti JCS. Mimoriadnym členom JCS môže byť aj bývalý riadny člen JCS, ktorý stratil pôvodný štatút riadneho člena. Mimoriadne členstvo schvaľuje predsedníctvo JCS na základe písomnej žiadosti člena.

Čl. 7

Členstvo v JCS zaniká dobrovoľným zrušením členstva, vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti, vylúčením člena, zánikom JCS, alebo úmrtím člena (u právnických osôb ich zánikom).

Čl. 8

Úmysel zrušiť členstvo v JCS musí člen oznámiť písomne, listom adresovaným predsedníctvu JCS. Vystúpenie je platné momentom doručenia písomného odhlásenia vystupujúceho člena predsedníctvu JCS.

Čl. 9

Vyškrtnutie člena môže nariadiť predsedníctvo JCS, pokiaľ tento napriek dvojnásobnej písomnej upomienke nezaplatil členský poplatok.

Čl. 10

O vylúčení člena z JCS môže rozhodnúť predsedníctvo JCS a to pri závažnom alebo opätovnom porušení Stanov JCS alebo iných vnútorných predpisov JCS a uznesení orgánov JCS.
Voči rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen odvolať do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne na predsedníctvo JCS. O odvolaní člena rozhoduje s konečnou platnosťou najbližšia členská schôdza. Odvolanie nemá odkladný účinok.

Čl. 11

Dobrovoľne vystupujúci ako aj vyškrtnutý členovia nemajú žiaden nárok na vrátenie členských poplatkov a príspevkov ani na časť klubového majetku.

III. Práva a povinnosti členov

Čl. 12

Práva členov JCS:

a) podieľať sa na činnosti JCS,
b) voliť a byť volený do orgánov JCS,
c) podávať príslušným orgánom JCS návrhy, námety, pripomienky a požadovať informácie o ich využití a vybavení,
d) osobne sa zúčastňovať na rokovaniach príslušných orgánov v záležitostiach, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú,
e) zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a možností na športových a kultúrno-spoločenských akciách organizovaných JCS,
f) podieľať sa na výhodách poskytovaných členom JCS.

Čl. 13

Povinnosti členov JCS:

a) dodržiavať Stanovy JCS a vnútorné predpisy vydané JCS,
b) pomáhať pri plnení cieľov JCS a aktívne sa podieľať na jeho práci,
c) plniť uznesenie prijaté orgánmi JCS,
d) platiť pravidelne v stanovených termínoch členské príspevky v určenej výške,
e) chrániť a zveľaďovať majetok JCS,
f) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom JCS,
g) dodržiavať pravidlá spolunažívania členov a chrániť dobré meno JCS.

IV. Orgány JCS

Čl. 14

Orgánmi JCS sú:

a) Členská schôdza
b) Predsedníctvo JCS
c) Predseda JCS
d) Podpredseda JCS
e) Revízna komisia JCS

V. Členská schôdza JCS

Čl. 15

Členská schôdza je najvyšším orgánom JCS. Tvoria ju všetci členovia klubu. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo JCS najmenej jedenkrát ročne. Predsedníctvo je povinné zvolať členskú schôdzu i na návrh revíznej komisie alebo 1/3 členov JCS. Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou všetkým členom s uvedením programu rokovania, miesta a času konania, a to minimálne 14 dní pred konaním členskej schôdze.

Čl. 16

Členská schôdza prijíma, mení a doplňuje Stanovy JCS.

Členská schôdza schvaľuje:

a) Zásady hospodárenia JCS
b) Rozpočet a účtovnú uzávierku JCS
c) Výšku členských príspevkov
d) Plán činnosti JCS
e) Prijatie nových členov JCS
f) Zlúčenie alebo zánik JCS
g) Spôsob majetkového vysporiadania v prípade zániku JCS

Členská schôdza volí a odvoláva:

a) Predsedníctvo JCS
b) Revíznu komisiu JCS

Čl. 17

Členská schôdza JCS je uznášaniaschopná, ak je prítomných viac ako polovica členov JCS, ktorí majú právo voliť. V prípade, že v čase konania riadne zvolanej členskej schôdze nie je dostatočný počet členov JCS, uskutoční sa hodinu po zvolaní riadnej členskej schôdze náhradná členská schôdza.
Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov JCS.
Náhradná členská schôdza môže rokovať len o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke na riadnu členskú schôdzu.

Čl. 18

Členská schôdza JCS prijíma rozhodnutia formou uznesenia. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala viac ako polovica členov prítomných n členskej schôdzi. Na zmenu Stanov, prijatie uznesení o zlúčení alebo zániku JCS a spôsobe majetkového vysporiadania je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov JCS, ktorí majú právo hlasovať.

Čl. 19

Hlasovacie aj volebné právo v členskej schôdzi JCS prináleží všetkým jeho členom, pričom každý člen má pri hlasovaní aj pri voľbách jeden hlas. Právnické osoby sú zastúpené konateľom alebo osobou s písomným splnomocnením.

Čl. 20

Rokovanie členskej schôdze vedie predseda JCS, v jeho neprítomnosti člen predsedníctva JCS, vybraný po predchádzajúcej dohode prítomných členov predsedníctva JCS.

VI. Predsedníctvo JCS

Čl. 21

Predsedníctvo JCS riadi činnosť JCS v období medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi. Predsedníctvo JCS má najmenej 5 členov, ktorí sú volení na trojročné funkčné obdobie. Členovia predsedníctva, ktoré ukončilo svoju činnosť, sú znova voliteľní do tejto funkcie. Predsedníctvo JCS zasadáva minimálne dvakrát ročne. Rokovania predsedníctva zvoláva a riadi predseda JCS alebo ním poverený člen predsedníctva JCS. Na rokovaniach predsedníctva sa zúčastňuje s hlasom poradným predseda revíznej komisie.

Čl. 22

Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak všetci jeho členovia boli pozvaní a potvrdili svoju účasť, alebo sa ospravedlnili, ale prítomná je aspoň nadpolovičná väčšina. Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou hlasov prítomných, pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas predsedu, pričom tento má právo hlasovať vždy posledný.

Čl. 23

Predsedníctvo je oprávnené:

a) hospodáriť s majetkom JCS
b) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena z JCS
c) konať v mene klubu vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto Stanovy neurčujú inak.

Predsedníctvo je povinné:

a) pripraviť a zvolávať členské schôdze JCS
b) viesť protokoly z členských schôdzí
c) uchovávať všetky dokumenty z činnosti klubu
d) predložiť návrh rozpočtu na zasadnutie členskej schôdze JCS

VII. Predseda JCS

Čl. 24

Predseda JCS je štatutárnym zástupcom JCS. Predsedu JCS volia členovia predsedníctva JCS na trojročné funkčné obdobie. Je oprávnený zastupovať JCS vo všetkých bežných záležitostiach, ak tieto Stanovy neurčujú inak. Predsedá členskej schôdzi JCS a predsedníctvu JCS a uchováva všetky dokumenty z činnosti klubu. Je oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami JCS zabezpečujúcimi bežný chod JCS. V mene JCS koná a podpisuje predseda, v jeho zastúpení a písomným poverením môže konať aj podpredseda alebo niektorý z členov predsedníctva.

VIII. Podpredseda JCS

Čl. 25

Podpredseda JCS je štatutárnym zástupcom JCS, zastupuje Predsedu JCS v prípade jeho neprítomnosti vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto stanovy neurčujú inak. S poverením predsedu a jeho neprítomnosti môže konať a podpisovať v mene JCS a je oprávnený nakladať
s finančnými prostriedkami JCS zabezpečujúcimi bežný chod JCS. Podpredsedu JCS volia členovia predsedníctva JCS na trojročné funkčné obdobie.

IX. Revízna komisia

Čl. 26

Revízna komisia má dvoch členov volených na trojročné funkčné obdobie členskou schôdzou, ktorá zároveň voľbou aj určí predsedu tejto komisie. Revízna komisia kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a s majetkom JCS. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi. Je oprávnená sa zúčastniť zasadnutia predsedníctva JCS, na ktorom sa prerokúva návrh rozpočtu a vyjadriť sa k nemu.
Revízna komisia JCS je povinná skontrolovať každoročne účtovnú závierku JCS predtým, ako o nej rokuje členská schôdza a je povinná informovať členskú schôdzku o záveroch z každej svojej kontroly.

X. Hospodárenie s prostriedkami JCS

Čl. 27

Základným zdrojom financovania činnosti JCS sú príspevky členov. Členský príspevok na príslušný rok schvaľuje členská schôdza na základe návrhu predsedníctva JCS.
Ďalšími zdrojmi financovania sú dary, sponzorské príspevky, príspevky z darovania 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb a prostriedky získané činnosťou JCS.
JCS môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok a zriaďovať účelové fondy.

Čl. 28

Finančné prostriedky JCS sa čerpajú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia JCS a schváleným rozpočtom na príslušný rok. Rozpočet JCS na príslušný rok predkladá predsedníctvo JCS členskej schôdzi na schválenie.

XI. Zánik JCS

Čl. 29

JCS zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
O zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení môže rozhodnúť len členská schôdza JCS. V prípade prijatia uznesenia o rozpustení JCS, členská schôdza zároveň rozhodne o spôsobe majetkového
vysporiadania a určí likvidátora. Na likvidáciu JCS sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
Ukončenie likvidácie a zánik združenia oznámi predsedníctvo JCS do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

XII. Záverečné ustanovenia

Čl. 30

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Stanov a ostatné právne vzťahy ako vo vnútri JCS tak navonok sa riadia vo veciach, ktoré neupravujú tieto Stanovy, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, najmä zákonom č. 83/1991 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Čl. 31

Prípadné spory medzi členmi a JCS, vzájomné spory medzi členmi JCS súvisiace s ich členstvom v JCS, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene JCS, budú riešené zmierom. Ak sa nepodarí takýto spor vyriešiť zmierom, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prejednanie príslušnému súdu.

Čl. 32

Tieto Stanovy a uznesenia predsedníctva JCS sú záväzné pre všetkých členov JCS.
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR a v znení neskorších zmien na základe rozhodnutia príslušnej členskej schôdzi po pozmeňujúcich návrhoch uvedených v zápise príslušnej členskej schôdzi, ktorý sa po schválení stáva neoddeliteľnou prílohou týchto Stanov.

V Bratislave dňa 9.2.2019
 

PARTNERI